Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkole Nr 235 "Tęczowe Przedszkole"

Przedszkole Nr 235 "Tęczowe przedszkole" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej [nazwa jednostki/osoby prawnej].

  • Data publikacji strony internetowej: [2011-06-27]
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2020-09-22]

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
  2. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  3. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
  4. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
  5. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
  6. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyr. Teresa Janek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 810 59 08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Placówka mieści się przy ul. Chroszczewskiej 3/5, wejście do przedszkola od ul. Grenadierów, w odległości 200 m od przystanku autobusowego - Grenadierów - Szpital Grochowski oraz około 300 m od przystanku autobusowego - Aleja Stanów Zjednoczonych - Osiedle Majdańska.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Budynek placówki nie posiada rozwiązań architektonicznych typu podjazd czy winda dla osób niepełnosprawnych jak i innych udogodnień.

Zasady funkcjonowania

Przedszkole nr 235 jest przedszkolem publicznym, realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Działalność przedszkola finansowana jest przez organ prowadzący: Miasto Stołeczne Warszawa.

"Sprawozdanie finansowe placówki za  2019 rok zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga - Południe m.st. Warszawy" 

Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący.

Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym, określa arkusz organizacyjny przedszkola, opracowany przez dyrektora placówki najpóźniej do 30 kwietnia i zatwierdzony przez organ prowadzący.

Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00 do 17:00. 

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku (dopuszczalne jest łączenie dzieci 3 – 4 letnich, 4 – 5 letnich, 5 - 6 letnich).

W placówce znajduje się 6 oddziałów.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej. Uwzględnia on wymagania zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, i higieny pracy, potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców.

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu ustala organ prowadzący:

·       przedszkole organizuje trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek. Istnieje możliwość nie korzystania z posiłków lub korzystania ze zmniejszonej ich liczby,

·       na opłaty z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu składają się: opłata za żywienie.

·       rodzice wnoszą opłaty za wyżywienie z góry za każdy miesiąc w wysokości ustalonej stawki dziennej pomnożonej przez ilość dni roboczych w miesiącu – szczegółowe terminy przyjmowania opłat ustala kierownik gospodarczy. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor przedszkola może na wniosek rodzica wydłużyć termin wnoszenia opłaty, nie później jednak niż do końca miesiąca, którego opłata dotyczy.

·       wysokość dziennej stawki żywieniowej ustalana jest na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym; w przypadku konieczności podwyższenia stawki żywieniowej w ciągu roku szkolnego, decyzję podejmuje dyrektor przedszkola po kalkulacji finansowej opracowanej przez kierownika gospodarczego.

·       wysokość opłaty za świadczenia i pobyt ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w pzedszkolach m.st. Warszawy określa uchwała nr XVII/326/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 roku, uwzględniając zmiany wprowadzone:

uchwałą nr XXI/424/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 roku nr 157, poz. 4968)
uchwałą nr XXIII/463/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 roku nr 180. poz. 5543)
uchwałą nr XXXII/744/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 lutego 2012 roku (Dz. Urz.Woj. Maz. z 2012 roku poz.2806)
uchwałą Nr XLIX/1205/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 maja 2017r. informujemy, że od 01.09.2017r. nie ma opłat za godziny pobytu dziecka w przedszkolu. 

Organami Przedszkola, w myśl ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, są:
a) Dyrektor Przedszkola,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Rodziców

Szczegółowy opis ich praw, obowiązków i kompetencji zawiera Statut Przedszkola nr 235.